Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacy verklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke is:
Stichting Multicreatief
Sint Janstraat 19,
4714EA Sprundel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66878853

Als privacy coördinator is aangesteld: de Heer Patrick Arts
Hij is bereikbaar via mail adres: patrick.arts@multicreatief.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting Multicreatief verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van één van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BSN nummer
– Geboorte datum
– Overige gegevens die je actief verstrekt hebt aan ons om onze diensten uit te kunnen voeren door
correspondentie of telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?
– Het kunnen afhandelen van betalingen.
– Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Stichting Multicreatief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia, (email + post) adres en telefoonnummer. Met als reden om met je te kunnen communiceren over eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten en diensten. Voor het na zenden van eventueel gewijzigde (digitale) producten of diensten, en/of
nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Stichting Multicreatief geldt een bewaartermijn van 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden. Stichting MultiCreatief verklaart jouw gegevens niet aan derden te zullen verstrekken.
En zal deze uitsluitend delen met anderen voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Onze hosting provider Vimexx heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden voor de website, maar zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Onze website is in WordPress gebouwd en is in eigen beheer. WordPress heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar ook zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wij maken gebruik van cookies bij het aanbieden van onze elektronische diensten.

Stichting Multicreatief maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van Stichting Multicreatief gebruikt worden, om rapportage over de websites van Stichting Multicreatief te kunnen verstrekken
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Multicreatief heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Multicreatief. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: patrick.arts@multicreatief.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na jouw verzoek. Stichting Multicreatief, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Multicreatief neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via patrick.arts@multicreatief.nl. t.a.v. Patrick Arts.
Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites Stichting Multicreatief zijn verbonden.

Wij adviseren je dringend de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring Stichting Multicreatief behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.